ไม้แกะสลัก
ไม้แกะสลัก ลวดลาย ไว้ระบายอากาศประดับบ้านเรือนท่อยู่อาศับได้เป็นอย่างดีและดูสวยงาม