ไม้แกะสลัก
ไม้แกะสลัก ทอนไม้สลักลวดลายไว้ประกอบตัวบ้านที่พักอาศัย